תקנון שירות מחירון הדירות

 1. ידיעות אינטרנט (שותפות רשומה) (להלן: "ידיעות אינטרנט") המנהלת ומפעילה את אתר האינטרנט winwin.co.il (להלן: "האתר"), מציעה לציבור הגולשים באינטרנט בישראל להירשם לשירות מחירון דירות (להלן: "השירות") ובכפוף להסכמה לכל הוראות תנאי שימוש אלו במלואן וכלשונן, כפי שיפורטו בתקנון זה (להלן: "התקנון"). ידיעות אינטרנט תיקרא להלן, לעיתים ומטעמי הנוחות בלבד: "החברות".
 2. תנאי התקנון הינם חובה לעיון והסכמה ע"י הלקוחות המעוניינים להצטרף וליהנות מהשירות. הצטרפותך לשירות מהווה הסכמה לתקנון זה על כל חלקיו והתחייבות לפעול על פיו. הינך מאשר בהרשמתך כי הינך מסכים לתקנון זה ופוטר את החברות וכל מי מטעמן מכל טענה או תביעה הקשורה בנוגע לשירות. אם אינך מסכים לאמור בתקנון זה ו/או בכל חלק ממנו, הרי שאינך מורשה לעשות כל שימוש בשירות.
 3. החברות שומרת לעצמן את הזכות לעדכן תקנון זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתן הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ללא צורך בהודעה מוקדמת או קבלת הסכמתך, ולא תהיה לך כל טענה בעניין. על אף האמור, החברות תפעלנה ככל האפשר לעדכן אותך, באמצעות פרסום באתר, על שינויים שיחולו בתנאי שימוש אלה.
 4. השירות כפוף גם לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתר הניתנים לעיון גם באמצעות קישור (hyperlink) בדף הבית של האתר ולכן הנך מתבקש לקרוא בקפידה גם אותם.
  אם תמצא סתירה בין תנאי השימוש, תינתן עדיפות לתנאים אלה שהנך קורא עתה.
  התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
 5. תיאור השירות

 6. השירות מאפשר לך לקבל מידע אודות מחירי המכירה בפועל של נכסים בכתובת מסוימת וזאת על ידי ביצוע חיפוש של אותה כתובת במנוע חיפוש שכולל את השדות "עיר", "רחוב", "מספר". כל תוצאת חיפוש כוללת את המידע הבא עבור הכתובת שהזנת במנוע החיפוש: "תאריך עסקה", "סוג הנכס", "קומה", "חדרים", "שטח נטו", "מחיר", "מחיר למטר" (להלן: "המידע").
 7. בנוסף למידע האמור לעיל יופיע מחיר ממוצע למ"ר בסביבת הכתובת שהזנת (מתבסס על חישוב ממוצע של מחיר למ"ר של עסקאות בפועל).
 8. הכתובת שהזנת במנוע החיפוש תופיע על גבי המפה באתר כשהיא מסומנת בבועית אדומה. ברדיוס של הכתובת המבוקשת יופיעו בועיות כחולות כאשר כל בועית מייצגת כתובת שיש לגביה מידע רלוונטי אודות מחירי המכירה בפועל. לחיצה על בועית כחולה תספק את המידע הנוגע לאותה כתובת. כל לחיצה על בועית תחשב כביצוע פעולת חיפוש, ותפחית את כמות חיפושי הכתובות שהינך זכאי לה.
 9. הרשמה לשירות

 10. עליך להכניס את הכתובת הרצויה בשדות החיפוש כפי שיפורט להלן ולאחר לחיצה על כפתור "מצא", יפתח חלון הרשמה בו תידרש להירשם לשירות תוך הזנת הפרטים הבאים: שם מלא, טלפון סלולארי, כתובת דוא"ל, וסיסמא, כמו כן תידרש לאשר ע"י סימון הצ'ק בוקס את התקנון.
 11. לא תוכל להמשיך בהליך ההרשמה ללא מילוי כל הפרטים המבוקשים, וכן סימון הצ'ק בוקס המאשר את התקנון. לאחר מילוי הפרטים וסימון הצ'ק בוקס כאמור לעיל עליך ללחוץ על כפתור "שלח". לאחר לחיצה על "שלח" תשלח אליך הודעת דוא"ל ובה קוד ייעודי לצורך אימות (להלן: "קוד אימות"). יודגש כי קוד האימות הינו קוד אישי הנמצא באחריותך הבלעדית.
 12. לסיום ההרשמה עליך להזין את קוד האימות במקום המיועד במסך ההרשמה באתר.
 13. לאחר סיום ההרשמה תקבל חמישים (50) חיפושי כתובות בחינם. השירות יציג בפניך את מספר החיפושים החינמיים שנותרו לך – מספר זה מתעדכן אוטומטית לאחר כל חיפוש.
 14. לצורך כניסה ושימוש חוזר בשירות עלייך להזין באזור הכניסה לשירות באתר (log in) את כתובת הדוא"ל שמשמשת במקרה זה כשם המשתמש וכן סיסמא.
 15. באפשרותך לרכוש חבילת חיפושים מורחבת שתאפשר לך חיפושי כתובות נוספים מעבר ל-50 החיפושים שניתנו לך בחינם וזאת על ידי לחיצה על כפתור "לחץ כאן". לחיצה על כפתור זה תפנה אותך לטופס "צור קשר" של האתר. תוכל ליצור קשר ישירות עם האתר במספר טלפון 03-6929225 או להשאיר את פרטיך בטופס פנייה ונציגי שירות לקוחות של האתר יחזרו אלייך לצורך המשך טיפול ורכישת חבילת חיפושים מורחבת.
 16. אחריות לשירות

 17. המידע הכלול בשירות מופעל ומנוהל ע"י ידיעות אינטרנט
 18. חרף האמור לעיל, הינך מאשר כי הובהר לך מפורשות, כי השירות והמידע הכלול בו המבוסס על נתונים שהתפרסמו על ידי רשות המסים מוצעים לך כפי שהם as is. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברות בגין המידע או התאמתו לצרכיך. החברות אינן אחראיות לדיוק או נכונות המידע. הינך מצהיר כי ידוע לך כי אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתוכן המידע ו/או בדרך העברתו. בשים לב לאמור לעיל הינך פוטר בזה את החברות ו/או מנהליהן, עובדיהן, והפועלים מכוחן, בשמן ומטעמן מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה במידע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל לכל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מצריכת השירות ו/או השימוש במידע.
 19. הנך מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי אתה פוטר את החברות ו/או כל מי מטעמן, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לשירות ו/או תוצאות צריכתו.
 20. מובהר בזאת כי אין בהצגת המידע משום המלצה לבצע כל עסקה או לקבל כל החלטה בהסתמך על המידע הניתן במסגרת השירות וכל העושה כן עושה זאת על דעתו ואחריותו המלאה בלבד. מבלי לגרוע מכל, מובהר ומוסכם כי כל שימוש במידע הניתן במסגרת השירות טעון בדיקה ואימות נוספים על ידך ויעשה על אחריותך בלבד. כמו כן הינך מצהיר, כי ידוע לך שהשירות הניתן איננו - ואף אינו מתיימר להיות - משום המלצה ו/או חוות דעת באשר לתוכן המידע המועבר, אמיתותו או מהימנותו.
 21. החברות אינן נושאות בכל אחריות באשר לאבדן פרטיך במסגרת הליך ההרשמה לצורך צריכת השירות כמפורט לעיל, הן כתוצאה מכשל במערכת המחשוב שלך ו/או מכשל ו/או כל פגם אחר במערכת המחשוב של ידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמה שבה נקלטו פרטיך ואשר כתוצאה מהם נמחקו, הושמדו או שובשו פרטיך או חלק מהם.
 22. השימוש בשירות

 23. הינך רשאי להשתמש בשירות, לצורך שימושך האישי והפרטי בלבד. למעט לשימושך הפרטי והאישי אינך רשאי להעתיק, להעביר, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, לשנות ו/או לאחסן המידע שהתקבל באמצעות השירות, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא הסכמת החברות מראש ובכתב.
 24. אינך רשאי להשתמש בשירות ובמידע למטרה מסחרית ו/או לכל מטרה בלתי חוקית, באופן בלתי חוקי או בניגוד לאמור בתקנון זה.
 25. הינך מתחייב לא להשתמש בשירות באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים.
 26. מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברות על פי כל דין, במקרים בהם החברות תחשושנה כי שימושך בשירות אינו עולה בקנה אחד עם הוראות התקנון ו/או כל דין, תהינה החברות רשאיות להתחקות אחר השימוש אותו תעשה בשירות, למנוע ממך גישה לשירות.
 27. הגנת הפרטיות ואבטחת מידע

 28. בנוסף לאמור לעיל ניתנת לחברות הזכות לעשות שימוש בפרטיך ובפרטי משתמשים אחרים הנרשמים לשירות, בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר כאמור לעיל וכן לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים ( במקרה זה הנתונים לא יתייחסו אליך באופן אישי ולא יזהו אותך).
 29. הרשמתך לשירות ישמשו כאישור מטעמך להיכלל ברשימת מקבלי דבר פרסומת מטעם גופים מסחריים שונים לרבות האתר וזאת באמצעות אי-מייל, sms וכיו"ב. על אף האמור, תוכל להודיע, בהמשך לכל דבר פרסומת שיועבר אלייך, על סירובך להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל דברי פרסומת כאמור. כמו כן, תוכל בכל עת לפנות לידיעות אינטרנט לדוא"ל help@winwin.co.il ולדרוש את הסרת פרטיך ממאגר המידע של החברות ו/או את הפסקת משלוח המידע השיווקי מטעמן של החברות.
 30. ידיעות אינטרנט תפעל, כמיטב יכולתה, לאבטחת פרטיך, לשם שמירה על פרטיותך. עם זאת, ידיעות אינטרנט אינה יכולה להבטיח כי מערכותיה חסינות בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות למערכותיהן, ובמקרה כאמור לא תהיה לך כל טענה בעניין.
 31. החברות, מנהליהן, עובדיהן, כל הפועלים מטעמן וכל גורם אחר הקשור באספקת השירות לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, לך ו/או לצד ג' כתוצאה מפריצה ו/או חדירה בלתי מורשים למערכות המחשוב התומכות באספקת השירות.
 32. קישורים

 33. השירות עשוי להכיל קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים ברשת האינטרנט (להלן- "האתר המקושר"). החברות מספקות קישורים אלה לנוחיותך בלבד ואין הן נושאות באחריות למידע המופיע בכל אתר מקושר כאמור או באתרים המקושרים לאתר המקושר, לתוקפו ולחוקיותו. בחרת לגלוש לאתרים מקושרים כאמור, הינך עושה זאת על אחריותך בלבד.
 34. קניין רוחני

 35. הינך מצהיר כי השירות, המידע הנמסר במסגרתו ומידע שמטיבו נחשב לסוד מסחרי הוא קניינה הבלעדי של ידיעות אינטרנט, בין אם רשומים ובין אם לאו.
 36. מוצהר בזאת כי אינך רשאי לעשות כל שימוש בזכויות השייכות לחברות ו/או לצד ג' כלשהו לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ופטנטים הנחשפים בקשר עם השירות.
 37. דין ומקום שיפוט

 38. על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.
 39. שירות לקוחות

 40. שירות הלקוחות זמין לרשותך בימים א'-ה' בין השעות 08:30 - 19:00 בטלפון: 03-6929225.
 41. מעבר לשעות פעילות אלו, ניתן לפנות לאתר, 24 שעות ביממה, באמצעות המפורט להלן, ונציג השירות ישמח להשיב לפנייתך בהקדם:
  * דוא"ל בכתובת: help@winwin.co.il
  * פקס שמספרו: 03-6952771
  * מילוי טופס 'צור קשר', אשר קישור אליו נמצא בתחתית כל עמודי האתר.